dashboard

Bouwkostenindexcijfers

Berekening indexcijfers
Voor de berekening van de indexcijfers geldt 1 januari 2007 als uitgangspunt. De kengetallen van alle gebouwtypen zijn in eerste instantie berekend voor die peildatum. De per kwartaal berekende kengetallen worden gedeeld door de corresponderende kengetallen van 1-1-2007; het indexcijfer is dit quotiënt x 100.
Samengestelde indexcijfers worden bepaald op basis van een gewogen gemiddelde. De verschillende gebouwtypen hebben elk een weegfactor om hun belang voor het groepscijfer vast te stellen. Deze weegfactor kan veranderen in de loop van de tijd. De over-all index berust op het doorrekenen, wegen en middelen van zo’n 1.250 verschillende typen.
Herijking modellen
Bij een aanpassing van het bouwbesluit of een andere wetswijziging worden de bouwkostenmodellen die ten grondslag liggen van de bepaling van de indexcijfers herijkt zodat de kostenverhogende of - verlagende factoren geen invloed hebben op de indexcijfers. Daarnaast worden alle modellen één keer per vijf jaar herijkt om deze optimaal aan te laten sluiten op de actualiteit en trends binnen de bouw. De indexcijfers worden tevens voor deze wijzigingen gecorrigeerd.
Input- / Outputcijfer
De indexcijfers worden uitgedrukt in een bouwkostenindex en een aanbestedingsindex. De bouwkostenindex is een weergave van de ontwikkeling van de directe kosten.
Discover the benefits today
Our unique construction cost index database gives you everything you need to manage your projects.