Home / Indexcijfers

Bouwkostenindexcijfers


Berekening indexcijfers

Voor de berekening van de indexcijfers geldt 1 januari 2007 als uitgangspunt. De kengetallen van alle gebouwtypen zijn in eerste instantie berekend voor die peildatum. De per kwartaal berekende kengetallen worden gedeeld door de corresponderende kengetallen van 1-1-2007; het indexcijfer is dit quotiënt x 100.

Samengestelde indexcijfers worden bepaald op basis van een gewogen gemiddelde. De verschillende gebouwtypen hebben elk een weegfactor om hun belang voor het groepscijfer vast te stellen. Deze weegfactor kan veranderen in de loop van de tijd. De over-all index berust op het doorrekenen, wegen en middelen van zo’n 1.250 verschillende typen.

Herijking modellen

Bij een aanpassing van het bouwbesluit of een andere wetswijziging worden de bouwkostenmodellen die ten grondslag liggen van de bepaling van de indexcijfers herijkt zodat de kostenverhogende of - verlagende factoren geen invloed hebben op de indexcijfers.
Daarnaast worden alle modellen één keer per vijf jaar herijkt om deze optimaal aan te laten sluiten op de actualiteit en trends binnen de bouw. De indexcijfers worden tevens voor deze wijzigingen gecorrigeerd.

Input- / Outputcijfer

De indexcijfers worden uitgedrukt in een bouwkostenindex en een aanbestedingsindex. De bouwkostenindex is een weergave van de ontwikkeling van de directe kosten.

Demovideo

Click here for a larger video.