Home / Bouwkostenindex

Bouwkostenindex.nl


De meest actuele indexcijfers!

BouwkostenIndex.nl analyseert ieder kwartaal de bouwkosten indexcijfers. De indexcijfers worden bepaald voor ieder gebouwtype van de website van BouwkostenKompas. De verschillende gebouwtypen worden gecategoriseerd in diverse sub- en hoofdgroepen. Samengestelde indexcijfers worden bepaald op basis van een gewogen gemiddelde. De verschillende gebouwtypen hebben elk een weegfactor om hun belang voor het groepscijfer vast te stellen. Deze weegfactor kan veranderen in de loop van de tijd. De over-all index voor woningbouw berust op het doorrekenen, wegen en middelen van zo’n 1.250 verschillende typen.

Input-cijfers

Bij bouwkostenindex.nl wordt onderscheid gemaakt in de bouwkostenindex en een aanbestedingsindex. De bouwkostenindex is een input-index, deze volgt de ontwikkeling van lonen, materialen, materieel en andere in te kopen onderdelen voor het realiseren van een bouwwerk. Deze index volgt de directe inkoop van de aannemer tracht te volgen (de aannemer is inkoper). De aanbestedingsindex tracht daarentegen een beeld te geven van de prijs waarvoor door een aannemer de realisatie van het bouwwerk wordt verkocht aan een opdrachtgever (de opdrachtgevers is hierbij de inkoper).

Beide typen indexen beogen een zuivere prijsontwikkeling te laten zien, geschoond van veranderingen in het bouwproduct door kwaliteitstoename en omvang. Hiervoor wordt gewerkt met een vaststaand pakket van hoeveelheden materiaal, manuren en indirecte kosten (op basis van de modellen uit BouwkostenKompas). Wijzigingen in hoeveelheden, arbeidsproductiviteit en winstvoet zullen niet doorwerken in deze indexcijfers, hiervoor worden op diverse momenten herijkingen van de modellen doorgevoerd.

Een goed voorbeeld hiervan is de strengere EPC-eis die 1 jan. 2011 voor de woningbouw is doorgevoerd. De eis heeft een gemiddelde kostenverhoging van 5,5-6,0% teweeg gebracht. De modellen voor zijn d.m.v. herijking hiervoor gecorrigeerd zodat alleen de werkelijke kostenstijgingen t.g.v. loonkostenstijgingen, materiaal- en materieelprijzen zijn terug te vinden in de indexcijfers.

Output-cijfers

De markt kan ook worden gevolgd met een zogenoemde output-index. Een output-index meet de totaalprijs en vergt hierdoor een herleiding van de kwaliteit en hoeveelheid van het product. In tegenstelling tot een input-cijfer waarbij wordt gecorrigeerd voor nieuwe productiemethoden, innovaties, andere bouwvormen, wetswijzigingen, veranderende behoefte van gebruikers of de veranderingen in vraag en aanbod (wordt niet voor gecorrigeerd bij de aanbestedingsindex), worden output-cijfers hiervoor niet gecorrigeerd.

In de onderstaande tabel worden de verschillen van verschillende indexen weergegeven.

input-cijfer
bouwkostenindex
input incl. markt
aanbestedingsindex
output-cijfer
materiaaljajajastructureel
materieeljajaja
arbeid / lonenjajaja
overige inkoopjajaja
vraag- en aanbod (markt)neejajaconjuctuur
wetswijzigingenneeneejabouwvorm
bouwvorm / behoeftenneeneeja
efficiëntieneeneeja

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over:
> Berekening van de indexcijfers
> Aanbestedingsindex
> Trends en prognoses
> Andere indexen

Demovideo

Click here for a larger video.